Results of the Ukrainian Karate Championship 2019

Ukrainian karate championship among cadets, juniors, youth and adults 🥋

🥇🥇 Karpishina Alina (U21, 18+, -68)
🥇 Shevel Arseny (14-15, 70+)
🥇 Tumakov Valery (18+, -84)
🥈 Kovaleva Olga (U21, 68+)
🥈 Sergaev Valeria (14-15, -54)
🥈🥈🥈 Team kumite (Zhizhiy, Pinchuk)
🥉 Boev Vladimir (14-15, -57)
🥉 Filippov Nikita (16-17, -55)
🥉 Zhizhiy Andrey (U21, -84)
🥉 Antipina Irina (18+, -61)
🥉 Kovaleva Olga (18+, 68+)
🥉🥉🥉 Team cumite 18+ (Protsenko, Antipina)

👊 Thanks to the whole team for their support 🔥

https://myuventex.com/#standings;id=62700